0722-17 84 03 info@jksanering.se

MILJÖ & KVALITET

För fiskarnas, fåglarnas, växternas och alla andra levande varelsers skull använder vi produkter som är skonsamma för miljön. Det gäller allt från vårt eget kontorsmaterial till medel som vi använder i vårt utförande. Man kan säga att vi har tagit vårt miljöansvar så långt vi kan.

Vår miljöpolicy ställer krav på vad vi använder för material, maskiner och bilar. STO:s och Trion Tensids produkter är en självklarhet för JK Sanering när det gäller klottermedel och fasadprodukter.

 

Vårt kvalitetsarbete omfattar alla sammantagna egenskaper hos våra tjänster/produkter som ger dess förmåga att tillfredsställa kundernas behov.

Vår ambition är att omtanke och miljöhänsyn verkar för en hållbar utveckling av alla aktiviteter kring våra tjänster/produkters hela livscykel.

Arbetet ska präglas av hushållning av resurser i ett processorienterat synsätt och ske med långsiktigt, uthålligt och företagsekonomiskt helhetsperspektiv.

 

Lagstiftning, föreskrifter och övriga krav inom kvalitets- och miljöområdet ska efterföljas i verksamhetens alla aktiviteter.

Kvalitets- och miljöaspekter ska årligen prioriteras genom uppföljning samt ligga till grund för målen.

Baserat på mätningar ska ständiga förbättringar genomföras som utvecklar verksamhetens prestanda.

Kvalitetssäkring

  • Genomgång av arbetsutförande och ritningar på arbetsplatsen av JK Sanering & Fastighetsservice, Jim Håkansson, och uppdragsgivarens representant.
  • Anbud med redovisning av arbetssätt.
  • Tidsplan upprättas.
  • Daglig dokumenterad egenkontroll.
  • Veckovis dokumenterad avsyningsrapport av JK Sanerings kvalitetsansvarige, Jim Håkansson.
  • Kontinuerlig rapportering till uppdragsgivaren enligt överenskommelse eller veckovis.

JK Sanering har inom alla sina arbetsområden kvalitetssäkring för att vid varje tillfälle kunna ha de bästa förutsättningarna för att utföra ett arbete med rätt kvalitet.

 

Samtliga anställda arbetar efter en för företaget uttalad kvalitetspolicy. Denna innebär att vi strävar efter en ”nollfelsprincip” samt ständiga förbättringar av kvaliteten gentemot våra kunder.

  • Noggrann kontroll och planering.
  • Säkerhet och kvalitet i arbeten och utförande.
  • Kunskap och engagemang.

Dessa kriterier passar även väl in på JK Sanerings verksamhet och organisation.

Miljöutredning vid JK Sanering Fastighetsservice AB 2000-06-29 av Education Center AB.